Eşya / Gayrimenkul Hukuku

Eşya / Gayrimenkul Hukuku

Eşya / Gayrimenkul Hukuku

*TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASIKanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için tapu iptal ve tescil davası açılır. Kayıt malikinin vefat etmiş olması halinde dava mirasçılarına karşı açılır. TMK 713/3 e dayalı olarak olağanüstü zamanaşımı nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davaları, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişileri aleyhine açılır.Tapu iptal ve tescil davası şu nedenlere dayalı olarak açılabilir: hukuki ehliyetsizlik durumu, muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) iddiası, imar uygulamasından kaynaklı hatalar, kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle, aile konutu nedeniyle, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle. *İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ)...

Devamını okuyun →