Vergi Hukuku

Vergi Hukuku;  Devletin tek taraflı olarak gerçek ve tüzel kişilere yüklediği hak ve yükümlülükleri, bu hak ve yükümlülüklere aykırılık halinde ise ortaya çıkabilecek olan cezaları ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen bir hukuk dalı olup Mali Hukuk içerisinde yer almaktadır.

Vergilendirmenin hukuki yönü ve düzeni, vergilere ilişkin hukuk kuralları, bunların sistematik olarak değerlendirilmesi, yorumlanması, uygulanması ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi vergi hukukunun başlıca konularıdır. Anayasanın 73. Maddesi ile herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü tutulmuştur. Uygulama alanının genişliği ve sık değişen Vergi mevzuatı nedeni ile özel uzmanlık gerektiren bu alan, ayrıca kamu maliyesi alanında da teknik bilgiye sahip olunmasını zorunlu kılmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında ki Kanun, vergi hukukunun temel kanunları olup bunlar dışında da birçok özel kanuni düzenlemeler mevcuttur. 

Sönmez Hukuk bürosu, Vergi Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, Avukatlarımız gerçek ve tüzel kişilere, Gümrük vergileri başta olmak üzere her türlü vergi uyuşmazlığı ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;


-    Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
-    Vergi dairesi nezdinde uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
-    Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
-    Takdir komisyonu kararlarına karşı itiraz ve dava takipleri,
-    6183 sayılı kanun kapsamında gönderilen ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
-    Vergi cezalarının iptali için dava açılması,
-    Ek tahakkuk kararlarına itiraz edilmesi,
-    Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’ndan (GTİP) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.


Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın.